Курс камериерки

В „Курса за Камериерки“ ще придобиете необходимите практически и теоретични знания, за да се справяте успешно в тази сфера.

ЦПО Рубиес разполага с преподаватели, имащи практически опит, квалификация и знания, за да преподадат по максимално улеснен и ефективен начин материалът, включен в програмата на курса.

При успешно завършване на „Курс за Камериерки“, ще получите документ за професионална квалификация, който ще можете да използвате при кандидатстване за работа, за подобна длъжност.

Наименование на професионалното направление и код: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код №811

Наименование на професията и код: Камериер, код № 811030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Хотелиерство, код: № 8110301

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Минимум завършен VI-ти клас или по-високо образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
144 часа
156 часа
1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
23
11
12
2. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ
23
11
12
3. КОДЕКС НА ТРУДА И ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
23
11
12
4. ДЕЙСТВАЩИ ПРАКТИКИ В ЕС ISO 88 И HACCP В РАМКИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
23
11
12
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
23
11
12
6. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, СЪГЛАСНО ДЛЪЖНОСТТА „КАМЕРИЕР“
23
11
12
7. КОНФИГУРАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА. У-ВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ. СЪХРАНЯВАНЕ И НАМИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ОТЧЕТИ.
23
11
12
8. КУЛТУРА И ЕТИКА В ОБСЛУЖВАНЕТО
23
11
12
9. ЕЛЕМЕНТАРНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ НА ЧУЖД ЕЗИК, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАДАЧИ
23
11
12
10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ХОТЕЛА. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ
23
11
12
11. ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ХОТЕЛА
23
11
12
12. МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ – ВИДОВЕ, ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ
23
11
12
13. ОХРАНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ, МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
24
12
12

При обучението „Камериер“ ще бъде включен материал, разделен на 13 основни части:

I. Здравословни и безопасни условия на труд – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Знания, свързани с осн. правила за безопасна работа на работното място;
 • Знания относно предотвратяването на замърсяване, на околната среда чрез работата си;

II. Правилник за вътрешния ред и делово общуване – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Осъществяване на комуникация при изпълнение на трудова дейност;
 • Съдействане и намиране на помощ от членовете на екипа;
 • Отговорно изпълняване на възложените му задачи;
 • Разбиране ролята на камериера в обслужването и съзнаване на необходимостта от повишаване на квалификацията;

III. Кодекс на труда и правилник за вътрешния ред – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Знания, свързани с правата и задълженията като участник в трудов процес, съгласно Кодекса на труда;
 • Познания относно договорните отношения между работодател и работник;

IV. Действащи практики в ЕС ISO 88 и  HACCP в рамките на хотелиерството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Прилагане на санитарно-хигиенни изисквания за работа в хотелиерството;

V. Организация на работното място – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Знания относно структурата и йерархията на хотела;
 • Познания относно методите на общуване и работа в екип;

VI. Правила за работа в хотелиерството, съгласно длъжността „Камериер“ –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Познания и прилагане на стандартите на работа за длъжността си;

VII. конфигурация на компютъра и устройства за въвеждане и съхранение на данни. Съхраняване и намиране на информация, попълване на заявки и отчети – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Притежаване на знания относно общите правила за работа с компютър;
 • Умения за използване на програмни продукти за изпълнение на трудови си задачи;

VIII. Култура и етика в обслужването –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Умения за общуване с гостите на хотела в рамките на задълженията си;

IX. Елементарни думи и изрази на чужд език, свързани с професионалните задачи – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Водене на елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела (изучаване на ниво А1 от ОЕЕР);

X. Организация на работата в хотела. Инструкция за работа с машините –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Прилагане на процедури за безопасност на труда и хигиена при почистването на хотелски стаи, апартаменти и общи площи;

XI. Отчетност на дейностите в хотела – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Документиране на почистващите процедури;

XII. Материали и оборудване – видове, правила за съхранение – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Прилагане на подходящи процедури при почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни възли, общи помещения като се използват съответните машини и прибори;

XIII. Охранителни процедури и мерки за контрол – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Познания относно участието при евакуация на гостите и съдействието за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие;

Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

Записване за курс
[Total: 4    Average: 5/5]