Сервитьор-Барман

Тези от вас, които желаят да се обучават в сферата на хотелиерството и да придобият знания и умения аз професията „сервитьор-барман“, ще имат възможност да се обучават онлайн. Това ще ви помогне да разпределите времето си за обучение по удобен за вас начин, така че да сте напълно концентрирани и курсът да бъде максимално ефективен за вас.

Курсът „Сервитьор-барман“ е изготвен от професионалист в сферата, който разполага с дългогодишен практически опит в областта.Теоретичният и практически материал е съобразен с изискванията поставени от НАПОО, а също и с най-новите и модерни практики, прилагащи се при тази професия.

Записвайки се за този тип обучение, вие ще получите знания относно оборудването в даден ресторант, както и неговото предназначение. Също така, ще бъдете запознати с изискванията, които има при обзавеждането на търговска зала. Видовете трапезни съдове, предназначени за ястия и напитки, както и начинът, по който се подреждат – също са част от обучението. Друг важен аспект от професията е да знаете правилата за подреждането на маса за закуска, обяд и/или вечеря, както и правилата, валидни за сервирането и отсервирането на ястия и напитки. Всички тези знания относно правилата ще придобиете в курса „Сервитьор-барман“, организиран от ЦПО Рубиес ЕООД.

Освен споменатите дотук знания е необходимо да притежавате и знания, свързани със санитарно-хигиенни изисквания, както и контрол по хигиена на храната, които са необходими за всеки един, искащ да практикува професията. За да бъде максимално ефективно и лесно обслужването на клиентите е необходимо да имате и познания по чужд език. Именно поради тази причина ще получите теоретични знания по чужд език относно предлагането и препоръчването на определени храни, а също и напитки – на гостите, така че да не изпитвате никакви затруднения. Също така е предвидено и разглеждането на въпроси относно развитието на комуникативните ви умения по чуждо езиково обучение в професионален контекст и различни ситуации. Разбира се, ще бъдете и обучени да използвате терминологията, която се отнася до тази професия.

Освен теория, в курса е включена и практика, целяща да ви помогне след завършване на обучението да можете сами да извършвате ръчни дейности, свързани със професията. Също така ще бъдете обучени да посрещате, настанявате и изпращате гостите в/от заведението. Разпознаването на ястията и напитките, както и консултирането на гостите при избора на такива също е важна част от практическите занятия. Подреждането на търговската зала според правилата за сервиране и извършването на правилен избор на трапезни съдове и прибори за хранене също са умения, които ще придобиете по време на курса. Разбира се, това е само част от нещата, които ще бъдат преподавани по време на обучението за „Сервитьор-барман“.

Наименование на професионалното направление и код: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, код №811

Наименование на професията и код: Сервитьор-барман, код № 811080

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Обслужване на заведения в обществено хранене, код: № 8110801

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Основно и по-високо образование

Срок на обучение: 56 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
30
15
15
2. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЗХ
30
15
15
3. ТЕХНОЛОГИЯ НА КУЛИНАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
30
15
15
4. СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО
30
15
15
5. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И ХРАНИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
30
15
15
6. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
30
15
15
7. ИКОНОМИКА И ОТЧЕТНОСТ НА ФИРМАТА
30
15
15
8. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА,ЕСТЕТИКА И ПСИХОЛОГИЯ
30
15
15
9. ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК
30
15
15
10. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
30
15
15

 Теория: 150 часа

Практика: 150 часа

Общо: 300 часа

Срок на обучение: 38 дни

При обучението „Сервитьор-барман“ ще бъде включен материал, разделен на 10 основни части:

I. Материалознание на хранителните продукти – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Анализиране на химичният състав на хранителните продукти;
 • Класифициране и характеризиране на: плодовете, зеленчуците, млякото и яйцата; подправките и алкалоидните напитки; вината и пивото; безалкохолните напитки, а също и високоалкохолните напитки;

II. Технологично обзавеждане на 3X – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Сформиране на общи сведения за технологично обзавеждане в заведенията за хранене;
 • Владеене на техниката за работа с машини и апарати;
 • Прилагане на правила за експлоатация и безопасна работа;
 • Спазване на указания за работ с хладилно обзавеждане и прилагане на прави за експлоатация и безопасна работа.

III. Технология на кулинарната продукция – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Спазване на изискванията при първична обработка на храните;
 • Класифициране, характеризиране и оформяне на различните асортименти в заведението;

IV. Сервиране и барманство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Класифициране и характеризиране на видовете заведения за хранене и развлечение, както и процеса на самото обслужване;
 • Познания, свързани с търговските помещения, тяхното предназначение и обзавеждане;
 • Спазване на основните изисквания за персонала;
 • Знания, свързани със средствата за работа, които се използват в търговската зала на заведенията и притежание на умения за работа с тях;
 • Посрещане и настаняване на гостите, приемане на поръчки и маркиране;
 • Сервиране на храна, специфична за заведенията;
 • Сервиране на напитки, които са специфични за заведенията;
 • Организиране на обслужването на закуска, обяд и вечеря;
 • Прилагане на форми, на сервитьорско обслужване;
 • Боравене с апаратите за маркиране;
 • Организиране и обслужване на различни специални случаи;
 • Класифициране и характеризиране на баровете, както и техния производителен процес;
 • Подготвяне на бара за работа;
 • Посрещане и настаняване на гостите, приемане на поръчки и изпълняването им;
 • Класифициране на смесените напитки и познаване на общите правила за приготвянето им;
 • Използване на специализирана терминология в баровата практика;
 • Приготвяне на безалкохолни и алкохолни смесени напитки (коктейли);
 • Изготвяне и представяне на сметки, заплащане и приключване на работата, на бара;

V. Хигиена на храненето и хранителното законодателство –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 •  Познания свързани със значението на хигиената на храненето, дневният енергоразход и режимът на хранене;
 • Познания, свързани с физиологичните потребности от белтъчини, мазнини, минерални вещества, въглехидрати и витамини;
 • Познания относно храненето при различните възрастови и професионални групи;
 • Познания, свързани с диетичното хранене;

VI. Здравословни и безопасни условия на труд – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Познания за нормативните документи, правата и задълженията, а също и отговорностите на работодателя и работниците, свързани с безопасните условия на труд;
 • Запознаване с професионалният, както и със здравния риск при различни видове трудови дейности;
 • Разпознаване и преценяване на средствата за сигнализиране и маркировка, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;
 • Запознаване със средствата за пожарна и аварийна безопасност;
 • Придобиване и прилагане на умения при оказване на първа долекарска помощ при различни видове травми;
 • Познаване на системата и органите за санитарно-хигиенен контрол и нормативните документи на хранителното законодателство;

VII. Икономика и отчетност на фирмата – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Проучване на пазара и пазарната икономика;
 • Анализиране на имуществото на предприятието;
 • Изясняване на същността на стопанската отчетност;
 • Разпознаване и използване на документите за отпускане, получаване и отчитане на хранителните продукти и други стоки на производството и реализацията;
 • Запознаване и прилагане на нормите за дисциплина, имуществена и материална отговорност;
 • Определяне на реда за провеждане на инвентаризациите и счетоводното отчитане на резултатите от тях;

VIII. Професионална етика, естетика и психология – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Прилагане основите на комуникацията;
 • Знания за комуникациите в професията;
 • Владеене на вербална и невербална комуникация;
 • Познаване на информационните и комуникационните техники;

IX. Професионална терминология на чужд език – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Правилно изговаряне на съответния език имената на хранителните продукти, напитките и подправките, съдовете, инвентара и машините, ястията и десертите;
 • Консултиране на гостите на тема хранене и обслужване;

X. Производствена практика

Методологията на обучение включва равен брой теоретични лекции и практика – по 150 часа, общо 300 часа за целия курс.

Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс

[Total: 12    Average: 4.2/5]