Курс за мебелист

Професията „Мебелист“ изисква притежаването на определена съвкупност от знания и умения, които да помогнат на хората, занимаващи се в тази сфера да се справят максимално добре със своите задължения.

Хората, които желаят и работят в тази сфера трябва да умеят да работят с определени инструменти, машини и съоръжения, които неминуемо ще бъдат използвани при извършването на дейността им.

Всяка една от машините, съораженията и инструментите има специфика на работа – като се различава една от друга. За да умее да предпазва себе си, да върши работата си добре и да не хаби материал е необходимо дадения кандидат да има нужните умения, знания и практически опит, които да му помогнат да „борави“ с тях.

Всичко това можете да придобиете в център за професионално обучение Рубиес. Преподавател с дългогодишен практически опит ще Ви научи на най-новите, добри и използвани практики в тази област.

При успешно завършване на този професионален курс за „Мебелист“ ще получите професионална квалификация, чрез която ще можете да удостоверите пред работодателя – при кандидатстване за работа, че действително имате опит и нужните теоретични познания, за да се справите с длъжността, за която кандидатствате.

Наименование на професионалното направление и код: Производство на изделия от дървесина, код №543

Наименование на професията и код: Мебелист, код № 543040

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Мебелно производство, код: № 5430401

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Основно и по-високо образование

Срок на обучение: 43 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 125 часа

Брой часове по практика: 175 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
125 часа
175 часа
1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
7
5
2
2. ТРУДОВО ПРАВО
12
7
5
3. ИКОНОМИКА
18
8
10
4. КОМУНИКАЦИИ В ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
13
7
6
5. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
15
6
9
6. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
19
14
5
7. ИНСТРУМЕНТИ И МАШИНИ В МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
19
13
6
8. КОНСТРУИРАНЕ НА МЕБЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ
34
12
22
9. ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
57
39
18
10. УЧЕБНА ПРАКТИКА
98
12
86

При обучението „Мебелист“ ще бъде включен материал, разделен на 10 основни части:

I. Здравословни и безопасни условия на труд – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Познания относно професионалният и здравен риск при различните трудови дейности;
 • Познания относно основните нормативни актове, свързани със осигуряването на безопасни условия на труд;
 • Лични предпазни средства и начин за тяхното използване, както и задължения за осигуряване и носене;
 • Запознаване с инструктажи – необходимост и видове инструктажи;
 • Информация за трудовите злополуки и професионалните заболявания. Действие при авария или злополука – долекарска помощ;
 • Безопасни мерки за предотвратяване на трудов травматизъм;
 • Какви са начините и средствата за ограничаване на вредните и опасни производствени ф-ри при производството на мебели?;
 • Пожари и причини за възникването им. Начини и средства, чрез които могат да се гасят пожари;
 • Екологична култура;
 • Междинен тест;

II. Трудово право –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Трудово-правно законодателство;
 • Трудово правоотношение – изменение и прекратяването му. Колективен и личен трудов договор;
 • Синдикати. Трудова дисциплина. Основни задължения на страните по трудово правоотношение;
 • Имуществена отговорност и други видове обезщетения;
 • Трудово възнаграждение. Трудови спорове и ред за решаването им;
 • Квалификация и длъжностна характеристика на персонала;
 • Междинен тест;

III. Икономика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Същност и форми на организиране на труда. Разходи за производство и обръщението в мебелното производство;
 • Участници в инвестиционния процес. Фактори, влияещи върху разходите и пътища за снижението им;
 • Цени и ценообразуване;
 • Същност на икономическите категории-чист доход, печалба и рентабилност в мебелното производство;
 • Фирми и фирмена организация на труда. Нормативни документи в мебелното производство;
 • Организация на работното място. Правила за организиране на трудовата дейност. Работно място. Видове работни места. Обзавеждане на работното място на работника. Ергономични изисквания за ефективно използване на работното място;
 • Междинен тест;

IV. Комуникации в трудовата дейност – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Група. Видове групи. Процес на развитие на групата. Групова динамика. Видове общуване. Принципи на общуване;
 • Механизми за комуникация на персонала. Конфликт. Справяне с конфликта;
 • Психологическа структура на трудовата дейност;
 • Потребности и способности на личността за саморазвитие;
 • Мотивация и контрол;
 • Икономическа и йерархическа обвързаност на дейностите във фирмата;
 • Междинен тест;

V. Техническо чертане – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Шрифтове и линии;
 • Формати и оформяне на чертожни листове;
 • Основен надпис. Мащаби;
 • Правоъгълно проектиране върху взаимно перпендикулярни равнини;
 • Изгледи;
 • Разрези и сечения. Нанасяне на размери;
 • Аксонометрични проекции;
 • Конструкторска и технологична документация;
 • Междинен тест;

VI. Материалознание – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Строеж на дървесината;
 • Свойства на дървесината Недостатъци на дървесината;
 • Мерки за защита на дървесината от пожар, гъби и насекоми;
 • Строеж, свойства и употреба на дървесината  на основните  иглолистни дървесни видове;
 • Строеж, свойства и употреба на дървесината  на основните  широколистни дървесни видове;
 • Основни материали, използвани в мебелното производство-бичени материали, фурнир, шперплат, ПДВ, ПДЧ и мебелно-пълнежни плочи, MDF, OSB;
 • Спомагателни материали-материали за шлифоване, за слепване, за повърхностна обработка, пластмаси и материали за монтаж и демонтаж;
 • Междинен тест;

VII. Инструменти и машини в мебелното производство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Инструменти. Триони;
 • Ножове и свредели;
 • Фрезери, инструменти за дълбане и шлифоване;
 • Циркуляри;
 • Банциг;
 • Абрихт, щрайхмус и многостранни редосвачки;
 • Фрези;
 • Шипорезни машини;
 • Пробивни машини;
 • Дълбачни машини;
 • Машини за шлифоване;
 • Междинен тест;

VIII. Конструиране на мебелни изделия – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Изисквания, класификация и съставни части на мебелите;
 • Елементи на профила на детайлите и агрегатите;
 • Крайни и средни ъглови съединения на детайли от дървесина в обикновени рамки;
 • Крайни и средни ъглови съединения на детайли в рамки за кутии;
 • Съединения на детайли от дървесина по широчина;
 • Съединения на детайли от дървесина по дължина;
 • Съединения на агрегати сагрегати;
 • Конструиране на закачалка за антре;
 • Конструиране на етажерка;
 • Конструиране на табуретка;
 • Конструиране на шкаф за обувки;
 • Конструиране на стелаж за магазин;
 • Междинен тест;

IX. Технология на мебелното производство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Технология в мебелното производство;
 • Производство и технологичен процес;
 • Точност на обработката;
 • Механична обработка;
 • Разкрояване на детайли от масивна дървесина;
 • Разкрояване на плочи;
 • Първично оформяне на детайли от масивна дървесина;
 • Профилиране на детайли;
 • Слепване на дървесината;
 • Фурниране на мебелни плочи и рамки;
 • Подготовка на фурнира за фурнироване;
 • Фурнироване на мебелни плочи;
 • Облицоване със заместители;
 • Форматно обрязване и профилиране;
 • Кантиране;
 • Изработване на гнезда и длабове;
 • Шлифоване;
 • Подготовка на дървесните повърхнини за повърхностна обработка;
 • Повърхностна обработка;
 • Сглобяване;
 • Междинен тест;

X. Учебна практика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Работа с ръчни инструменти – рязане, рендосване, просвредляване, пробиване, длабаване, изсичане, пилеене, циклене и шлифоване;
 • Работа на дървообработващи машини;
 • Изработване на крайни ъглови съединения за обикновени рамки;
 • Изработване на крайни ъглови съединения в рамки за кутии;
 • Комплексна работа – изработване на закачалка за антре, етажерка, шкаф за обувки, стелаж за магазин, секция или други;

След преминаване на курса се полага и окончателен изпит. При успешното му издържане ще получите сертификат за професионална квалификация.


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс
[Total: 5    Average: 2/5]