Пчелар

Курс по пчеларство в София
Център за професионално обучение Рубиес организира 10 дневни курсове по пчеларство в град София. Курса завършва с удостоверение.
Starts: 09/19/2014 09:00 am
Ends: 10/19/2014
Duration: 6 hours:
ул.“ Иван Боримечката “ № 1
София
BG

Как да се грижите за пчелите? Да ги отглеждате, храните и да увеличите техният брой? Курсът по „Пчеларство“ ще ви запознае с основните техники, които да прилагате успешно за развитието и правилното функциониране на кошерите с пчели, за които ще се наложи да се грижите, в случай, че практикувате тази професия за в бъдеще.

ЦПО Рубиес осигурява професионален преподавател, разполагащ с реален, практически опит. Също така, „Курс по Пчеларство“ включва и практически, и теоретични занятия.

По-долу на страницата можете да разгледате разделите и по-важните теми, които ще бъдат включени в курса.

Обучението ще се смята за успешно завършено, при успешно полагане на изпитите, които са предвидени и заложени в учебният план.

Наименование на професионалното направление и код: Растениевъдство и животновъдство, код №621

Наименование на професията и код: Животновъд, код № 621050

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Пчеларство, код: № 6210507

Степен на професионална квалификация: II-ва степен

Изисквания за записване: Средно и по-високо образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 132 часа

Брой часове по практика: 168 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
132 часа
168 часа
1. БИОЛОГИЯ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО
27
12
15
2. ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
27
12
15
3. РАЗМНОЖАВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
27
12
15
4. СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СИЛНИ ПЧЕЛИ
27
12
15
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАВНАТА ПАША
27
12
15
6. ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ЗИМУВАНЕ И ГРИЖИ ПРЕЗ ЗИМАТА
27
12
15
7. БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ НА ПЧЕЛИТЕ
27
12
15
8. ПЧЕЛНА ПАША И ОПРАШВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ КУЛТУРИ
27
12
15
9. ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
27
12
15
10. ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО
27
12
15
11. МАРКЕТИНГ
27
12
15

При обучението „Животновъд“ ще бъде включен материал, разделен на 11 основни части:

I. Биология на пчелното семейство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Състав на пчелното семейство;
 • Морфология, анатомия и физиология на медоносната пчела. Храносмилателна система на пчелата. Отделителна система. Полова система;
 • Храна и храносмилане. Дихателна, кръвоносна и отделителна система. Топлообразуване и топлоизлъчване при пчелите;
 • Жило и восъчни жлези. Восъчни постройки и гнездо на пчелите;
 • Развитие на медоносната пчела. Жилища на пчелите. Видове кошери. Конструктивни размери на кошерите;
 • Пчеларски инвентар и постройки. Инвентар за монтиране на восъчни основи. Инвентар при размножаване на пчелните семейства. Инвентар за изваждане на меда и др.;

II. Отглеждане и размножаване на пчелните семейства – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Необходимо оборудване и материали. Запознаване с правилата при работа с пчелните семейства;
 • Прегледи на пчелните семейства. Външни и вътрешни, частични и основни;
 • Пролетни грижи за пчелните семейства. Хранителни запаси, състояние на гнездот;
 • Главен /основен/ пролетен преглед. Количество на пилото и хранителните запаси. Качество на пчелната майка. Здравословно състояние на семейството;
 • Подготовка на пчелните семейства за главната паша;
 • Работа на пчеларя по време на главната паша;
 • Подвижно пчеларство. Предварителни мероприятия. Подготовка, инвентар и транспортиране до новото място;
 • Отглеждане на пчелни майки;
 • Придаване на пчелни майки. Превозване на пчелни майки;
 • Отглеждане на майки по естествен път;
 • Изкуствено отглеждане на майки. Отглеждане на търтеи;
 • Подготовка на семейството – отглеждач на майките. Получаване на личинките;
 • Начини за изкуствено отглеждане на майките: чрез подрязване на питата и чрез изрязване на килийки;
 • Грижи при отглеждане на майките;
 • Формиране на нуклеуси за оплодяване на майките. Белязване на майките. Изпращане на майките;
 • Планиране на майкоотглеждането. Смяна на майките;

III. Размножаване на пчелните семейства – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Естествено рояване. Борба с рояването. Хващане и използване на роевете
 • Изкуствено рояване. Образуване на отводки. Делене на палавина;

IV. Специални методи за отглеждане на силни пчели – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Предимства на силните пчелни семейства. Двукорпусно /двуплодниково/ отглеждане на пчели;
 • Многомагазинно отглеждане на пчели. Отглеждане на пчелите в кошер-лежак;
 • Използване на помощни майки: в кошер-лежак в двукорпусен кошер и в магазин;

V. Използване на главната паша – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Преглед преди главната паша и поставяне на магазините. Главна паша. Дресиране на пчелите;
 • Подготовка на запасни пити с мед и прашец. Центрофужене и прибиране на магазините. Необходим инвентар при разпечатване и центрофужене на питите;

VI. Подготовка на пчелните семейства за зимуване и грижи през зимата – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Преглед след медосбора. Подхранване. Здравословно състояние на пилото;
 • Есенно развитие на пчелните семейства;
 • Есенен преглед и зазимяване на пчелните семейства – количество и качество на храната; състоянието на майките,  затоплителни материали, преглед на дъната на кошерите; поставяне на мишите предпазители. Зазимяване на нуклеуси;
 • Грижи за пчелите през зимата: прослушване на живота на пчелното семейство; приготвяне на кърмова маса; зимно подхранване;

VII. Болести, неприятели и вредители на пчелите – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Възбудители на заразни болести: бактерии, бацили, коки, плесенни гъбичси, вируси. Инфекционна болест. Видове инфекции;
 • Болести по пилото. Заразни болести. Злокачествен /американски/ гнилец. Признаци за откриване, разпространяване и ликвидиране на американския гнилец;
 • Доброкачествен /европейски и кисел/ гнилец. Мехурчест гнилец по пилото.  Сух гнилец /каменно и варовито пило/. Мерки за борба с тях;
 • Незаразни болести по пилото. Простудено пило;
 • Заразни болести по възрастните пчели. Нозематоза /заразна диария/. Заразяване. Признаци за откриване. Предпазни мерки. Борба с нея;
 • Акароза. Заразяване. Признаци. Лекуване на заразените семейства. Паратиф. Признаци, заразяване и борба. Септицемията и параличът;
 • Незаразни болести по пчелите: майска болест; незаразна диария; отравяне на пчелите; манова токсикоза. Признаци. Лекуване на заразените семейства;
 • Врагове и вредители на пчелите. Врагове: пчелояд, пчелен вълк, стършел, оса, пчелна въшка, мравка, домашна и полска мишка. Предпазване и борбата с тях;
 • Вредители на пчелите. Восъчни молци. Предпазване и борбата с тях;

VIII. Пчелна паша и опрашване на земеделските и горските култури -темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Пчелна паша, медоносни, нектароносни и прашецоносни растения. Продуктивна главна паша. Медосбор.
 • Устройство на цвета. Нектар и нектароотделяне.Цветен прашец. Мана- с растителен и с животински произход;
 • Класификация на медоносните растения. Горски медоносни растения. Ливадни и пасищни медоносни растения. Полски, земеделски медоносни култури: маслени и индустриални култури; фуражни култури; етерични и медицински растения;
 • Плодово-ягодови, бостни и зеленчукови медоносни растения. Плевелни, паркови, крайпътни и цветни медоносни растения;
 • Специални медоносни растения: фацелия, бораго, усойниче, маточина, лавандула и др. Подобряване и увеличаване на пчелната паша;
 • Опрашване и оплодяване на земеделските и горски култури. Видове опрашване. Значение на пчелите за опрашването;
 • Организация на пчелоопрашването. Дресиране /направляване/ на пчелите към определени култури;

IX Пчелни продукти – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Мед. Видове мед. Класификация на меда. Консистенция. Физични свойства и химически състав. Вкусови качества на меда. Съхраняване на меда;
 • Восък. Употреба, изходни материали за добиване на восък – вощина. Съхраняване и преработка на вощината. Сортове восък. Химичен състав и физични свойства на восъка. Преработка на восъка;
 • Пчелен клей /прополис/. Сортове. Химичен и физични свойства на прополиса. Събиране, съхранение, използване;

X. Икономика, организация и управление на пчеларството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Създаване и организация на пчелини;
 • Производствена насока. Преценка на условията за пчеларство в района на пчелина;
 • Определяне броя на пчелните семейста в района на пчелина. Медов баланс;
 • Избор на място и устройване на пчелина. Разположение на кошерите в пчелина. Обзавеждане на пчелина. Снабдяване с инвентар и материали. Пчеларски постройки. Специални условия за контролния кошер;
 • Фенологични наблюдения. Контролен кошер. Дневник на пчелина. Календар на цъфтежа, прогноза за цъфтене;
 • Производствени и отчетни книги за пчелина: пчеларски дневник; ведомост за главния пролетен преглед; зазимяване, проверяване на зазимяването; восъчен и медов баланс на пчелина;
 • Кадрово, финансово и информационно осигуряване на пчеларството;
 • Запознаване с Наредба № 30 за профилактика и борба с болестите по пчелите. Запознаване със Закона по пчеларство;
 •  Мобилност, сезонност и интелектуалност на пчеларството;

ХI. Маркетинг – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са: 

 • Маркетингови проучвания. Маркетингов анализ-външни и вътрешни фактори. Маркетингов микс;
 • Управление на пчеларството. Целенасочване-стратегии, програми и планове за развитие на пчеларството и реализация на пчелните продукти;
 • Координиране и регулиране на пчеларската дейност-пчеларството и пчелните продукти. Анализиране и оценяване на постиженията от развитието на пчеларството и производството на пчелни продукти в региона и страната.


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс
[Total: 9    Average: 3.7/5]