Курс ремонт

Наименование на професионалното направление и код: Облицовки и подови настилки

Наименование на професията и код: Работник по поставяне на облицовки и подови настилки

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:Работник по поставяне на облицовки и подови настилки, код: № 7132

Изисквания за записване: Средно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. МОДУЛ 1: ПОМОЩЕН РАБОТНИК КЪМ ПРОФЕСИЯТА “ОБЛИЦОВКИ И ПОДОВИ НАСТИЛКИ”
60
30
30
2. МОДУЛ 2: ОБЛИЦОВЧИК С ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ КАМЕННИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
60
30
30
3. МОДУЛ 3: ОБЛИЦОВЧИК С КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
60
30
30
4. МОДУЛ 4: ОБЛИЦОВЧИК С ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ
60
30
30
5. МОДУЛ 5: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ КАЛНИ, КЕРАМИЧНИ и ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ
60
30
30

При обучението за „Работник по поставяне на облицовки и подови настилки“ ще бъде включен материал, разделен на 5 основни модула:

МОДУЛ 1: ПОМОЩЕН РАБОТНИК КЪМ ПРОФЕСИЯТА “ОБЛИЦОВКИ И ПОДОВИ НАСТИЛКИ”

I. Ръчни инструменти, инвентарни средства и приспособления при изпълнение на облицовки и подови настилки:

 • Да познава всички ръчни инструменти за изпълнение на облицовки и подови настилки, тяхната конструкция, предназначение и начин на работа;
 • Да си служи професионално с ръчни инструменти и пособия;
 • Да познава крепежните елементи и начините на монтаж към стените;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на стоително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро -разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните механизирани инсрументи за изпълнение на облицовъчни и настилъчни работи;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на облицовки и подови настилки;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Строителни материали и изделия за облицовки и подови настилки:

 • Да познава естествените скални материали за облицовки и подови настилки;
 • Да познава керамичните материали и изделия за облицовки и подови настилки;
 • Да познава полимерните материали и изделия за облицовки и настилки, материалите за сухо строителство/ KNAUF, BAUMIT /;
 • Да познава свойствата и приложението на свързващите материали и пълнителите при строителните разтвори;

IV. Подготвителни работи при облицовъчни и настилъчни работи:

 • Да подготвя правилно нови и стари стени и подове за облицовки и настилки;
 • Да почиства и организира работното място за изпълнение на облицовки и подови настилки;

V. Характеристика на разтвори и лепила при облицовъчни и настилъчни работи:

 • Да познава различните видове лепила и разтвори за облицовки и настилки;
 • Да може да приготвя ръчно обикновени строителни разтвори и смеси за облицовки и настилки;
 • Да може да приготвя точно готовите фирмени разтвори и лепила съобразно предписанията и употребата за конкретни облицовъчни и настилъчни работи;

МОДУЛ 2: ОБЛИЦОВЧИК С ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ КАМЕННИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

I. Общотехнически знания:

 • Да познава основните елементи на сградата, свързани с изпълнението на облицовките;
 • Да разчита архитектурни чертежи и детайли;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на строително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро – разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните и механизирани инсрументи за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка,осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на облицовъчните работи;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Инвентарни пособия, инструменти, машини и съоръжения при изпълнение на облицовъчни работи:

 • Да познава всички ръчни и механизирани инструменти за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да подбира правилно и да може да си служи с ръчните и механизирани инструменти;
 • Да монтира и демонтира строителни скелета и платформи, използвани при облицовъчните работи;
 • Да познава крепежните елементи и начините на монтаж към стените;
 • Да си служи професионално с ръчни инструменти, пособия и крепежни елементи;
 • Да познава механизираните и стационарни машини за пробиване и рязане на скални облицовъчни изделия и да може да си служи с тях;

IV. Естествени и изкуствени каменни материали, използвани за облицовки:

 • Да знае характеристиките на естествените каменни материали и да може да ги подбира правилно;
 • Да знае материалите, използвани при изпълнението на облицовки от мозаечни плочи и др. бетонови изделия;

V. Строителни разтвори и лепила за облицовки:

 • Да приготвя ръчно строителни разтвори смеси за облицовъчни работи, както и да знае да използва готови фирмени разтвори и лепила;

VI. Подготовка на повърхностите за облицоване:

 • Почистване, изкърпване, шприцоване на повърхностите за облицоване;
 • Да знае видовете хастари за облицовки и да може да ги изпълнява;

VII. Технология на изпълнение на облицовки:

 • Полагане на плочи от естествени скални материали / мрамор, мушелкалк, варовик и т.н. / с вароциментови и циментови разтвори;
 • Полагане на плочи от естествени скални материали / мрамор, мушелкалк, варовик и т.н. / с готови фирмени лепила;
 • Изпълнение на облицовки от мозаечни плочи и др. изкуствени скални материали;
 • Да знае особеностите при изпълнение на облицовки при зимни условия;
 • Да умее да фугира облицовки;

VIII. Приемане и отчитане на облицовъчните работи;

МОДУЛ 3: ОБЛИЦОВЧИК С КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

I. Общотехнически знания:

 • Да познава основните елементи на сградата,свързани с изпълнението на облицовките;
 • Да разчита архитектурни чертежи и детайли;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на строително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро -разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните и механизирани инсрументи за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на облицовъчните работи;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Инвентарни пособия, инструменти, машини и съоръжения при изпълнение на облицовъчни работи:

 • Да познава всички ръчни и механизирани инструменти за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да подбира правилно и да може да си служи с ръчните и механизирани инструменти;
 • Да монтира и демонтира строителни скелета и платформи, използвани при облицовъчните работи;
 • Да познава крепежните елементи и начините на монтаж към стените;
 • Да си служи професионално с ръчни инструменти, пособия и крепежни елементи;
 • Да познава механизираните и стационарни машини за пробиване и рязане на керамични облицовъчни изделия и да може да си служи с тях;

IV. Керамични материали и изделия, използвани за облицовки:

 • Да знае видовете керамични материали и изделия и да може да ги подбира правилно;

V. Строителни разтвори и лепила за облицовки:

 • Да приготвя ръчно строителни разтвори смеси за облицовъчни работи, както и да знае да използва готови фирмени разтвори и лепила;

VI. Подготовка на повърхностите за облицоване:

 • Почистване, изкърпване, шприцоване на повърхностите за облицоване;
 • Да знае видовете хастари за облицовки и да може да ги изпълнява;

VII. Технология на изпълнение на облицовки:

 • Полагане на фаянсови и теракотни плочи с вароциментови и циментови разтвори;
 • Полагане на фаянсови и теракотни плочи с готови фирмени лепила;
 • Да знае особеностите при изпълнение на облицовки при зимни условия ;
 • Да умее да фугира облицовки;

VIII. Приемане и отчитане на облицовъчните работи;

МОДУЛ 4: ОБЛИЦОВЧИК С ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

I. Общотехнически знания:

 • Да познава основните елементи на сградата, свързани с изпълнението на облицовките;
 • Да разчита архитектурни чертежи и детайли;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на строително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро -разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните и механизирани инсрументи за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на облицовъчните работи;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Инвентарни пособия, инструменти, машини и съоръжения при изпълнение на облицовъчни работи:

 • Да познава всички ръчни и механизирани инструменти за изпълнение на облицовъчни работи;
 • Да подбира правилно и да може да си служи с ръчните и механизирани инструменти;
 • Да монтира и демонтира строителни скелета и платформи, използвани при облицовъчните работи;

IV. Полимерни материали и изделия, използвани за облицовки;

V. Строителни разтвори и лепила за облицовки:

 • Да знае да използва готови фирмени разтвори и лепила;

VI. Подготовка на повърхностите за облицоване:

 • Почистване, изкърпване, шприцоване на повърхностите за облицоване;

VII. Технология на изпълнение на облицовки от полимерни материали и изделия:

 • Системи за сухо строителство;
 • Да познава материалите за изграждане на свързани топлоизолационни системи WDVS;
 • Да изпълнява точно и да спазва последователността на процесите при изпълнение на с-мите BAUMIT и KNAUF;

 МОДУЛ 5: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ КАЛНИ, КЕРАМИЧНИ и ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 Записване за курс