Сухо строителство

В курса за „Сухо строителство“ ще бъдете обучени относно това как работят материалите и инструментите, необходими за извършването на дейността, с която се занимавате професионално. Изготвената програма за курса е съобразена изцяло със стандартните поставени от НАПОО, относно организирането и провеждането на курса.

Ще бъдете запознати с най-новите и използвани практики в тази сфера. Обучението се осъществява онлайн, което ви дава свободата сами да определяте кога да учите. По този начин, обучението е гарантирано ефективно!

След вземането на всички часове, ще бъде организиран изпит от ЦПО Рубиес и преподавателя, отговарящ за вашата специалност. При успешно преминаване на всички изпити, ще получите документ за професионална квалификация.

Освен теоретични знания, в курс за „Сухо строителство“ е включена и практическа подготовка.

Наименование на професионалното направление и код: Строителство и геодезия, код №582

Наименование на професията и код: Строител – монтажник, код № 582040

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Сухо строителство, код: № 5820403

Степен на професионална квалификация: II-ва степен

Изисквания за записване: Минимум завършен клас от средно образование или завършено средно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
140 часа
160 часа
1. ЗБУТ
15
7
8
2. ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
15
7
8
3. ИКОНОМИКА
15
7
8
4. ЧУЖД ЕЗИК ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
15
7
8
5. КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
15
7
8
6. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
15
7
8
7. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8
8. СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО
15
7
8
9. ВиК НА СГРАДИ
15
7
8
10. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
15
7
8
11. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8
12. ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
15
7
8
13. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
15
7
8
14. ЗПП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
15
7
8
15. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
15
7
8
16. ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО
15
7
8
17. ЛАБОРАНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8

При обучението „Строител – монтажник“ ще бъде включен материал, разделен на 20 основни части:

I. ЗБУТ –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Здравословни и безопасни условия на труд -нормативни документи. Термини и определения;
  • Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд;
  • Вредни и опасни производствени фактори при различни трудови дейности;
  • Лични предпазни средства. Защитни приспособления (елементи, оборудване, предпазно устройство). Начини за обезопасяване. Средства за сигнализиране и маркировка;
  • Пожарна безопасност. Начини, средства, уреди за пожароизвестяване и пожарогасене;
  • Долекарска помощ. Превантивни мерки и предотвратяване на трудовия травматизъм. Оказване на първа помощ при различни видове травми – практическа работа;

II. Трудово и осигурително право – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Трудово право;
  • Осигурително право;

III. Икономика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Обща теория на пазарното стопанство;
  • Икономика на предприятието;

IV. Чужд език по специалността – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Използване на основни граматически категории и речников запас при осъществяване на кратка комуникация на съответния език според спецификата на професията;
  • Правилно разчитане и произнасяне на конкретни професионални понятия и термини;
  • Правилно писане на конкретни професионални понятия и термини;
  • Разчитане с помощта на речник на специфична за професията документация – непознат текст;

V. Компютърна грамотност и бизнес комуникации – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Първоначални познания за компютрите. Видове. Принципно устройство. Периферни устройства;
  • Операционни системи – DOS; WINDOWS. Основни понятия. Организация на информацията: Работа с програми, папки и файлове. Икони за бърз достъп;
  • Текстообработваща система WORD. Общи понятия Описание на работния екран. Създаване на документ. Работа с таблици в среда на WORD. Редактиране, форматиране, отпечатване;
  • Електронни таблици EXCEL. Структура на работния екран. Въвеждане на информация. Форматиране на работния лист. Съхраняване и отпечатване на документ;
  • Електронни комуникации. Работа с Интернет. Електронна поща;
  • Съвременна офис – техника;
  • Вербални комуникации. Технически средства -телефон, телефонен секретар мобилен телефон. Телефонен етикет;
  • Писмени комуникации. Класификация. Основни-правила при съставяне и оформяне на документи от общ характер /автобиография, молба, жалба, заявление, декларация, протокол, доклад/ и от стопански характер /писма, договори и др./;

VI. Строителни материали – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Основни свойства на строителните материали;
  • Видове естествени материали – дървени, скални;
  • Строителна керамика;
  • Свързващи вещества. Цимент – изпитване, свойства;
  • Строителни разтвори и бетони;
  • Черни и цветни материали. Класификация и приложение;
  • Изолационни материали;
  • Правила за транспорт и съхранение на строителните материали;
  • Стоманобетон;
  • Бояджийски материали и тапети, пластмаси. Изкуствени строителни материали;

VII. Технология на строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Основни понятия и принципи на технологията в строителното
  • производство;
  • Транспортни работи в строителството;
  • Земни работи в строителството;
  • Кофражни работи;
  • Зидарски работи;
  • Армировъчни работи;
  • Бетонови работи;
  • Стоманобетон;

VIII. Сградостроителство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Видове сгради. Изкопни работи. Укрепване на изкопи;
  • Елементи на сградата;
  • Изолации. Изолации против влага, топлина и шум;

IX. В и К сгради – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Източници на вода. Водоснабдяване от самостоятелни
  • водоизточници и от уличната водопроводна мрежа;
  • Водоснабдяване на сгради;

X. Eл. инсталации – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Общи сведения;
  • Електроизмервателни апарати. Схеми на свързване;
  • Е л. материали. Изолационни материали;
  • Монтаж на електрически инсталации в сгради;
  • Осветителни тела. Видове. Монтаж на каси за разпределителни
  • табла на осветителни тела. Схеми;
  • Слаботокови инсталации в сгради. Захранване. Монтаж;
  • Асинхронни ел.двигатели. начин на свързване. Заземяване и
  • зануляване;

XI. Организация на строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Строителна линия. Шнурово скеле;
  • Организация на строителния обект и строителната площадка;
  • Календарен план. Мрежови графици;
  • Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/;

XII. Приложима математика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Мерни единици за измерване на дължина, площ, обем, маса, сила,
  • температура и др.;
  • Основни производствени единици. Международна измерителна система СИ;
  • Геометрични фигури. Характерни отсечки, параметри и лица. Задачи. Изчисляване ръчно и с калкулатор;
  • Геометрични тела. Обем на прости тела. Примерни задачи. Изчисляване ръчно и с калкулатор ;

XIII. Техническо чертане – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Техническо писане на шрифтове;
  • Видове формати. Видове линии;
  • Изобразяване на строителни материали;
  • Разрези;
  • Изгледи;
  • Мащаб. Видове мащаби;
  • Строителни планове. Означения в техническото чертане на кофражни работи;
  • Четене на кофражни планове;

XIV. Лаборант в строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

  • Строителни почви. Класификация и изпитвания;
  • Видове сондажни водонагнетателни и инжекционни работи;
  • Измервателни работи: измерване с рейка, отчитане показателите с часовник, водометър и помопометър. Регистриране на резултатите;
  • Класификация на строителните почви. Физични свойства;
  • Вземане на проби от почвата – нарушени и ненарушени. Съхраняване. Пренасяне в лабораторията.  Изследване на добавъчни материали за бетон и разтвори;
  • Глинести и праховидни отмиваеми частици. Съдържание на органични примеси в пясъците. Мярка за натрошаване. Водопопиваемост. Мразоустойчивост.  Изпитване на циментите;
  • Бетони. Изследване на бетона;
  • Изпитване на строителните разтвори;

XV. Избирателна професионална подготовка;


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс