Животновъдство

Кратко въведение в курса по „Работник в животновъдството“ Животновъдството изисква наличието на специфични теоретични знания – необходими за обработването на документацията, както е специфични практически умения – необходими за работата с животните.

Съвкупността от тези две изисквания, сформира два етапа от обучението, което се организира от ЦПО РУБИЕС. В курса за „Животновъдство“, ще бъдете обучени не само за това как се отглеждат животни, но и за различни инцидентни ситуации, които могат да се появят в последствие с животните – като поява на болести и т.н.

При успешно полагане на изпитите по теория и практика ще получите документ за професионална квалификация, валиден на територията на цялата страна и в цяла Европа, издаден от ЦПО Рубиес и одобрен от НАПОО.

По-долу можете да разгледате основните раздели, които ще се разглеждат по време на целия курс за „Работник в животновъдството“.

Наименование на професионалното направление и код: Растениевъдство и животновъдство, код №621

Наименование на професията и код: Работник в животновъдството, код № 621120

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Говедовъдство и биволовъдство, код: № 6211201

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: минимум основно, средно или клас от средно

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
140 часа
160 часа
1. МОДУЛ 1: ОБЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
15
7
8
2. МОДУЛ 1: ИКОНОМИКА
15
7
8
3. МОДУЛ 2: ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА
15
7
8
4. МОДУЛ 2: ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
15
7
8
5. МОДУЛ 2: ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ
15
7
8
6. МОДУЛ 2: БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
15
7
8
7. МОДУЛ 3: АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
15
7
8
8. МОДУЛ 3: ОСНОВИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
15
7
8
9. МОДУЛ 3: ХРАНЕНЕ И РАЗВЪЖДАНЕ
15
7
8
10. МОДУЛ 3: ФУРАЖОПРОИЗВОДСТВО
15
7
8
11. МОДУЛ 3: ЖИВОТНОВЪДСТВО
15
7
8
12. МОДУЛ 3: ОСНОВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА
15
7
8
13. МОДУЛ 3: ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
15
7
8
14. МОДУЛ 3: СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
15
7
8
15. МОДУЛ 3: УЧЕБНА ПРАКТИКА
15
7
8
16. МОДУЛ 3: ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
15
7
8
17. МОДУЛ 4: ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОДОБИВА
15
7
8
18. МОДУЛ 4:  КЛАНИЧНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ, ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ ПО СИСТЕМАТА (S)EUROP
15
7
8
19. МОДУЛ 5: ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОДОБИВА
15
7
8
20. МОДУЛ 5: ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА И ОВЦЕ ПО СИСТЕМАТА (S)EUROP 15 7 8

При обучението за „Работник в животновъдството“ ще бъде включен материал, разделен на 20 основни части:

МОДУЛ 1: ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

I. Здравословни и безопасни условия на труд – – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Спазване на технологичната последователност при изпълнение на производствени дейности в аграрно-животновъдното производство:

– Нормативни актове и документи;
– Лични предпазни средства;
– Противопожарно оборудване;
– Предпазни, предупредителни и забранителни знаци, надписи и табели;
– Ползване на водоснабдителни и канализационни системи;
– Безопасна работа с домашни животни;

 • Хигиена на аграрно-животновъдният труд:

– Добри производствени практики и HACCР;
– Безопасна работа с торове, препарати, машини, съоръжения и инструменти;
– Концентрация на вредни вещества в работната среда;
– Работно облекло, профилактичен филтър, изисквания към работниците;
– Задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работещите;
– Трудово законодателство;

II. Икономика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Аграрна икономика:

– Икономика на земеделското стопанство;
– Планиране;
– Себестойност;
– Цени и ценообразуване;
– Икономически анализ;

 • Основни форми на организацията на труда:

– Методи за определяне производителността на труда;
– Фактори за повишаване производителността;

 • Финансов анализ на фермата:

– Работа с нормативни документи;
– Първични счетоводни документи;
– Аналитично счетоводство;
– Счетоводен баланс;

МОДУЛ 2: ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

I. Чужд език по професията – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Термини и изрази използвани в животновъдството, агробизнеса и кредитирането;
 • Термини и изрази , използвани в Европейското законодателство и добрите производствени практики в животновъдството;

II. Техническо чертане – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Единна система за конструкторска документация (област на приложение, видове изделия, видове конструкторски документи);
 • Екипировка и организация на работното място (чертожни материали, инструменти, работа с чертожните инструменти, основни изисквания към работното място и процеса на чертане);
 • Оформяне на чертежите (шрифтове, линии, формат и оформление на чертожните листа, мащаби, диаграми);
 • Основни правила за изпълнение на чертежите (общи изисквания, нанасяне на размери, последователност на изработване на чертежите на детайли);

III. Трактори и автомобили – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Класификация на тракторите и автомобилите. Видове двигатели;
 • Устройство и действие на двигатели с вътрешно горене. Системи на тракторите и автомобилите;
 • Видове селскостопански машини;
 • Устройство и принцип на действие на селскостопанските машини, ремонт и поддръжка;
 • Формиране на агрегати за различни видове селскостопански дейности;

IV. Безопасност на движението – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Закон за движение по пътищата и правилник за неговото приложение;
 • Оказване долекарска помощ на пострадал при ПТП;

МОДУЛ 3: СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЖИВОТНОВЪДСТВО“

I. Анатомия и физиология – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Анатомични и физиологични особености на селскостопанските животни и птици;
 • Анатомия на птиците;

II. Основи на животновъдството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Продуктивност на селскостопанските животни и птици:

– Млечна продуктивност – фактори влияещи върху млечната продуктивност;
– Месна продуктивност – фактори влияещи върху месната продуктивност;
– Носливост – фактори за повишаване носливостта на птиците;

 • Плодовитост и скорозрелост;
 • Вълнодайност – строеж на влакната и руното, класификация на вълната, физико-технологични свойства на вълната;
 • Порода – определение, създаване, структура и класификация на породите;
 • Размножаване на селскостопанските животни и птици – полова и стопанска зрелост, полов цикъл и фактори за настъпване на полова зрелост:

– Начини на заплождане – естествено покриване и изкуствено осеменяване;
– Оплождане, бременност, раждане и грижа за новороденото;

 • Инкубация – морфологичен строеж на яйцето и избор на яйца за разплод:

– Естествено и изкуствено люпене, режим и техника на люпене;

 • Определяне на пола, сортиране, опаковане и транспортиране на еднодневни пилета;

III. Хранене и развъждане – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Химичен състав на фуража, смилаемост и енергийна стойност;
 • Характеристика и класификация на фуражите – зелени, корено, клубено и сочноплодни фуражи и съхранението им:

– Зърнени фуражи – видове, подготовка за хранене на животните , зърносъхранение;
– Отпадъци от хранително вкусовата промишленост;
– Комбинирани фуражи – видове, преценка на фуражите и суровини за производство;

 • Хранене на различни видове селскостопански животни:

– Основи на нормираното хранене;
– Хранене на говеда (бици, крави, телета за угояване);
– Хранене на дребни преживни (овце, кочове, шилета за разплод, агнета и шилета за угояване);
– Хранене на кози;
– Хранене на свине (свине-майки, нерези, прасета за разплод, прасета за угояване);
– Хранене на птици (кокошки, подрастващи пилета, ярки и бройлери);
– Хранене на пуйки и водоплаващи птици;
– Хранене на коне (кобили, жребци, кончета);
– Хранене на зайци (зайкини, разплодни зайци, подрастващи и за угояване);

 • Развъждане на селскостопански животни:

– Произход, растеж и развитие на селскостопанските животни;
– Конституция и конституционални типове, кондиция. Преценка на селскостопанските животни по екстериор (говеда, овце, свине и коне);
– Преценка на селскостопанските животни по продуктивност (млечна, местна, вълнодайност, носливост , плодовитост и работоспособност при конете);
– Преценка на селскостопанските животни по произход и потомство (методи за преценка, отбор, подбор в животновъдството. Съставяне на случен план;
– Методи на развъждане – чистопородно кръстосване, имбридинг, хетерозис и хибридизация;

IV. Фуражопроизводство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Основи на растениевъдството, почви и почвознание;
 • Фуражни култури и агротехника:

– Производство на зърнени фуражни култури;
– Производство на сено;
Производство на силаж и сенаж и сочни фуражи;
Производство на комбинирани фуражи;
Фуражна кухня, фуражообработващи машини, съоръжения за съхранения на фуражи;
Използване на естествени ливади и пасища;

V. Животновъдство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Говедовъдство – стопанско значение произход и биологични особености на говедото:

– Породи говеда, класификация;

 • Биволовъдство, стопанско значение, биологични особености на бивола:

– Породи биволи, продуктивност;

 • Овцевъдство – стопанско значение произход и биологични особености на овцете:

– Класификация на породите овце, продуктивност;

 • Козевъдство – стопанско значение произход и биологични особености на козата:

– Породи кози;

 • Свиневъдство – стопанско значение произход и биологични особености на свинете:

– Класификация на породите свине;

 • Коневъдство – стопанско значение произход и биологични особености на конете:

– Класификация на породите коне;

 • Птицевъдство- значение, произход и биологични особености на селскостопанските птици:

– Класификация на породи селскостопански птици;
– Породи пуйки;
– Водоплаващи птици;
– Други видове птици със стопанско значение;

 • Зайцевъдство- значение, произход и биологични особености на домашния заек:

– Породи зайци;

 • Пчеларство- биологични особености на пчелите:

– Кошери, видове, системи;
– Прегледи на пчелните семейства;
– Подхранване на пчелните семейства;
– Размножаване на пчелни семейства;
– Производство на пчели- майки;
– Медоносни растения;
– Пчелна паша и опрашване на селскостопански култури;

 • Бубарство:

– Черничеви насаждения, машини и съоръжения;
– Онтогенеза на копринена пеперуда, бубохранене;
– Болести отравяния и неприятели, профилактика в бубарството;
– Технологии за първична обработка на пъшкули;

 • Хигиена на селскостопанските животни, птици, пчели и буби:

– Влияние на външната среда върху здравето и продуктивността на селскостопанските животни, птици, пчели и буби;
– Зоохигиенни изисквания към помещенията за отглеждане на селскостопанските животни, птици, пчели и буби ;
– Профилактика и санитарно-хигиенни мероприятия в животновъдните сгради, птицевъдни ферми и пчелини;
– Изграждане, поддържане и хигиена на пасищата;
– Хигиена на селскостопанските животни;

VI. Основи на ветеринарната медицина – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Протичане на болестите;
 • Роля на факторите на външната среда за възникване и развитие на болестите;
 • Имунитет и фактори, които го обуславят;
 • Разстройство на дишането;
 • Разстройство на храносмилането;
 • Хирургични заболявания;
 • Травматологични заболявания;
 • Кастрация и грижи на селскостопанските животни след кастрация;
 • Вътрешни незаразни болести;
 • Заразни болести;
 •  Паразитни болести:

– Паразити, гостоприемници и биологична връзка между тях;

VII. Експлоатация и ремонт на земеделска техника – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Почвообработващи машини;
 • Машини за сеитба, торене и растителна защита;
 • Машини за прибиране на фуражни култури;
 • Фуражообработващи машини;
 • Съоръжения за съхранение на фуражи;

VIII. Селскостопанска техника – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Класификация на селскостопанската техника;
 • Принцип на действие на селскостопанската техника;
 • Начин за съставяне на агрегати за различните селскостопански производства;
 • Специфична селскостопанска техника в птицевъдството;

IX. Учебна практика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Анатомия и физиология;
 • Хранене и развъждане;
 • Животновъдство;
 • Фуражопроизводство;
 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопанска техника;
 • Експлоатация и ремонт на земеделска техника;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати;

X. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

МОДУЛ 4: КЛАНИЧНА И ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ НА ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ, ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ СВИНЕ ПО СИСТЕМАТА  /S/EUROP 

I. Технология на месодобива – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Структура на предприятия за месодобив, кланични линии, машини и съоръжения;
 • Суровини за месодобивната промишленост;
 • Породи и категории свине;
 • Транспорт и предкланична подготовка на животните;
 • Първична обработка на свине;
 • Състав на трупа. Химичен състав на тъканите при селскостопанските животни;

II. Кланична и търговска стойност на трупове от свине, окачествяване на кланични трупове от свине по системата (S)EUROP –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Европейска класификационна система (S)EUROP –цел, задачи, методи на оценка, термини и определения. Окачествяване на кланични трупове от свине по системата (S)EUROP;
 • Апарати за определяне процента на постно месо в кланични трупове от свине;
 • Видове апарати и системи към тях. Инвазивни и неинвазивни апарати и основен принцип на действие;
 • Монтаж и демонтаж на апаратурата, смяна режим на работа и регистрация на данни;
 • Въведение за работа с компютър,ползване на Windows Word, Access и Excel, запознаване с MS office и други програмни продукти;
 • Работа с периферни системи. Компютърни мрежи и интернет;
 • Анатомични особености на свинете;
 • Породи и категории свине;
 • Пунктове за измерване дебелината на сланината и мускула на свински кланичен труп;
 • Класификация на кланични трупове на свине по процент на постно месо по системата SEUROP;
 • Определяне процента на постно месо на трупове от свине с апарат Хенеси – начин на работа и пунктове за измерване;
 • Маркиране на окачествени кланични трупове от свине;
 • Приемане, предкланичен престой и клане на свине в кланици;
 • Документация и отчетност при класификацията на кланични трупове от свине;

МОДУЛ 5: ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ И КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА И ОВЦЕ ПО СИСТЕМАТА /S/EUROP

I. Технология на месодобива – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Структура на предприятия за месодобив, кланични линии, машини и съоръжения;
 • Суровини за месодобивната промишленост;
 • Породи и категории говеда и овце;
 • Транспорт и предкланична подготовка на животните;
 • Първична обработка на говеда и овце;
 • Състав на трупа. Химичен състав на тъканите при селскостопанските животни;

II. Окачествяване на живи животни и кланични трупове от говеда и овце по системата (S)EUROP –   темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Европейска класификационна система (S)EUROP –цел, задачи, методи на оценка, термини и определения;
 • Анатомични особености на овцете и говеда;
 • Класификация на живи говеда и овце по системата (S)EUROP. Основни пунктове за наблюдение и палпиране. Оценка по информация и степен на угоеност;
 • Оценка на телесното състояние на говеда и овце. Основни пунктове за наблюдение и палпиране;
 • Транспорт на живи говеда и овце за клане;
 • Регламенти на ЕС за класификация на кланични трупове от говеда и овце;
 • Приемане, предкланичен престой и клане на говеда и овце в кланици;
 • Анатомични части за наблюдение при класификацията на трупове от говеда и овце;
 • Показатели за оценка качеството на трупа – конформация и степен на залоеност при говеда и овце;
 • Категории кланични трупове от говеда и овце;
 • Класификация на “леки” трупове на агнета;
 • Класификация на “тежки” трупове на агнета;
 • Маркиране на кланични трупове от говеда и овце;
 • Документация и отчетност при класификацията на живо и на кланични трупове от говеда и овце;
 • Регистриране на информацията на електронен носител, работа с компютър, ползване на Windows, Excel, работа в мрежа и интернет;


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

Записване за курс