Счетоводство

Професията „Оперативен счетоводител“ е изключително отговорна. Освен това е необходимо наличието на солидни и специфични знания в сферата, за да се извършват операциите правилно и безпроблемно. Това налага професионална подготовка, преди да започнете официално да се занимавате в тази сфера.

В някои училища Счетоводството се изучава като отделен учебен предмет, но материалът е само базисен и крайно недостатъчен за започване на работа в тази сфера. От друга страна, можете да получите необходимите знания в университет, но са необходими няколко години, докато завършите успешно специалността, която сте записали.

Има един друг – много по-добър вариант, чрез който не само, че ще бъдете обучени за по-кратък период и ще изучавате само материал, свързан със счетоводството, но и ще получите документ за професионална квалификация, удостоверяващ придобитите знания и умения като по този начин ще имате шанс да започнете, да практикувате специалността.

ЦПО Рубиес предлага възможност за интензивно провеждане на онлайн курс за „Оперативен счетоводител“, чрез който ще бъде изучена терминологията, използвана в счетоводството, всички важни теми, относно осчетоводяването, както и важни съвети при практикуване на професията „Счетоводител“.

ЦПО Рубиес организира курса по максимално улеснен за курсиста начин. Обучението се провежда онлайн като са предвидени теоретично и практическо обучение с преподавател-професионалист в областта, имащ дълги години професионален опит в сферата на счетоводството. Материалът е изключително добре оформен, а също така и процедурата е максимално улеснена. Курсистите имат възможност сами да избират кога да учат.

Наименование на професионалното направление и код: Счетоводство и данъчно облагане, код №344

Наименование на професията и код: Оперативен счетоводител, код № 344030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Оперативно счетоводство, код: № 3440301

Степен на професионална квалификация: III-ва степен

Изисквания за записване: Минимум завършено Средно образование и компютърна грамотност, физическа годност и психически здрав (удостоверява се с медицинско)

Срок на обучение: 36 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

 УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
150 часа
150 часа
1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
30
15
15
2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
30
15
15
3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
30
15
15

При обучението „Оперативен счетоводител“ ще бъде включен материал, разделен на 3 основни части:

І. Обща професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

1. Макроикономика:

 • Основни макроикономически въпроси;
 • Съвкупни разход;
 • Инфлация;
 • Безработица;

2. Микроикономика:

 • Краткосрочни и дългосрочни производствени решения на фирмата;
 • Разходи и приходи на фирмата;
 • Съвършена и несъвършена конкуренция;

3. Основи на правото:

 • Предмет, система и източници на правото;
 • Субекти на правото, правно задължение;
 • Понятие за държавно управление и административна дейност на държавните органи в организационен и функционален аспект;
 • Видове собственост;
 •  Правни сделки;

4. Обща теория на статистиката:

 • Източници на информация;
 • Статистически таблици, редове и графични изображения;
 • Абсолютни и статистически величини;
 • Средни величини същност и видове;
 • Статистическо вариране;
 • Статистическа обработка на данни;
 •  Статистически анализи;
 • Индекси;
 • Финансови изчисления;
 • Лихвени изчисления. Олихвяване на текущи сметки;
 • Дисконтни и анюитентни изчисления;
 • Финансови индекси;

5. Здравословни и безопасни условия на труд:

 • Законова и нормативна уредба;
 • Вътрешно-фирмена организация по ЗБУТ;
 • Пожарна и аварийна безопасност;

ІІ. Отраслова професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

1. Бизнес английски език:

 • Търговски английски език;
 • Бизнес кореспонденция;

2. Фирмено право:

 • Търговско право, източници, фирма, регистрация;
 • Търговски сделки;
 •  Търговски договори;

3. Икономика на фирмата:

 • Фирмата, като основен икономически субект на стопанската дейност;
 • Функциониране на фирмата в пазарни условия;
 • Капитал и инвестиции на предприятието;
 • Производствен процес, резултати;
 • Ресурси на фирмата;
 • Производствено- реализационни разходи, цени, доход;
 • Финанси и финансов анализ, печалба, задължения, баланс и прогнозиране;

4. Финанси:

 • Въведение в публичните финанси;
 • Публични /държавни/ разходи;
 • Теоретични основи на данъците;
 •  Местни финанси и бюджет;
 • Печалба и нейното разпределение;
 • Фондови борси и капиталови пазари;
 •  Финансова система в България;
 • Лихвени инструменти, обменен курс;
 • Управление финансите на фирмата;

5. Статистика на фирмата:

 •  Обхват, функции и задачи;
 • Анализ на инвестиционната и иновационната дейност;
 • Функционално-стойностен анализ и технико-икономически анализ;
 • Анализ на фирмената програма;
 • Анализ на производствената мощност;
 • Анализ за използване на трудовите ресурси;
 • Анализ на приходите;
 • Обобщен анализ на финансово -икономическото състояние;
 • Анализ на разходите;
 • Анализ на финансовите резултати и икономическото състояние;
 • Кредитен анализ;

6. Парично-кредитни отношения с банка:

 • Пари, финансово посредничество и финансови пазари;
 • Финансиране в икономиката – пряко и непряко;
 • Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти;
 • Банки, централна банка, търговска банка. Функции ;
 • Депозитна мултипликация;
 • Кредитиране, среда, обезпечение;
 • Кредитиране на малки и средни предприятия;
 • Кредитиране на индустрията;
 • Парична мултипликация;
 • Кредитиране на селското стопанство;
 • Кредитиране на търговци на едро и дребно;
 • Кредитиране на сектора за услуги;
 • Кредитиране на строителството;
 •  Ипотека;
 •  Управление и контролиране на кредитната дейност;

7. Финансов и данъчен контрол:

 • Финансова система на Р. България;
 • Данъчна система на Р. България:

– Система на данъчни задължения;
– Правен режим на данъчната система;
– Правен режим на данъчния процес;
– Специални данъчни правоотношения;

 • Валутен и митнически режим:

– Валути и валутни операции;
– Митническа система;

ІІІ. Специфична професионална подготовка –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

1. Обща теория на счетоводната отчетност:

 • Значение на счетоводството в управлението на фирмата;
 • Нормативна уредба на счетоводството в Р. България;
 • Предмет и обекти на счетоводството;
 • Метод на счетоводството;
 • Балансово обобщение. Счетоводен баланс;
 • Паричен поток;
 • Система на счетоводните сметки;
 • Документиране и счетоводни документи. Инвентаризиране на активи и пасиви;
 • Оценяване и калкулиране;
 • Организация на счетоводството;

2. Счетоводство на фирмата:

 • Дълготрайни активи;
 • Калкулации и разходни норми;
 •  Персонал и заплати;

3. Счетоводни стандарти:

 •  СС – Общи положения за изготвяне и предоставяне на счетоводни отчети:

– СС 7 – Отчети за паричните потоци;
– СС 8 – Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени на счетоводната политика;

 •  СС 10 – Събития след датата на годишни финансови отчети:

СС 34 – Междинно счетоводно отчитане;
СС 12 – Данъци от печалбата;

 • СС 33 – Доходи на акция:

СС 18 – Приходи;
СС 1 – Представяне на финансови отчети;

 • СС 16 – Дълготрайни материални активи:

СС 4 – Отчитане на амортизациите;
СС 38 – Нематериални активи;
СС 17 – Лизинг;
СС 40 – Инвестиционни имоти;

 • СС 41 – Селско стопанство:

СС 2 – Стоково-материални запаси;
СС 36 – Обезценка на активи;

 •  СС 32 – Финансови инструменти:

СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи;
СС 11 – Договори за строителството;

 • СС 22 – Бизнес – комбинации:

СС 27 – Консолидирани финансови отчети на инвестиции в дъщерни предприятия;
СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциираните предприятия;

 • СС 31 – Отчитане на дяловете в смесени предприятия:

СС 24 – Оповестяване на свързани лица;
СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност;
СС 35 – Преустановявани дейности;

 • СС 19 – Доходи на персонала:

СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствената помощ;
СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове;
СС 9 – Представяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска цел;

 • Счетоводство на малки и средни предприятия:

4. Документи и документооборот на предприятието:

– видове документи;
– начин на попълване;
– опис и подреждане;
– срок на съхраняване;

5. Търговско счетоводство:

 • Общи понятия за раздел “Продажби”;
 • Картотеки на артикули и контрагенти;
 • Фактуриране, осчетоводяване на фактури;
 • Продажби със спецификации, други документи за продажба;
 • Заявки на договори;
 • Въвеждане и актуализиране на постоянни запаси и заявки;
 • Връзки с “Продажби”;
 • Особености при типични приложения – в търговията, в селското стопанство, в бюджетни организации. Допълнителни възможности;

6. Банково счетоводство:

 • Оповестявания в счетоводните отчети на банки и сходни финансови инстанции СС 30;
 • Обхват, счетоводна политика;
 • Специфични правила за отчитане на банкови операции. Текущо отчитане;
 • Счетоводни корекции;
 • Валутни корекции;
 • Финансови отчети;
 • Счетоводен баланс;
 • Отчет на приходите и разходите;
 • Задбалансови операции;
 • Срокове на падеж на активи и пасиви;
 • Концентрация на активи, пасиви, задбалансови позиции;
 • Загуби по кредити и вземания, обезпечения, доверителни дейности, сделки между свързани лица;

7. Бюджетно счетоводство:

 • Характеристика на бюджетното счетоводство, организация, касово изпълнение на държавния бюджет – отчитане в банките;
 • Отчитане изпълнението на Държавния бюджет в данъчните органи – данъчна система, видове данъци;
 • Отчитане дейността на бюджетните предприятия;
 • Отчитане на материалните и нематериалните дълготрайни финансови активи;
 • Отчитане на ценни книжа, съучастие и материали;
 • Отчитане резултатите на финансовите средства;
 • Отчитане на движими ценностни, бюджетни и извънбюджетни разходи;
 • Счетоводни отчети в бюджетната среда;

8. Застрахователно и осигурително счетоводство:

 • Представяне на финансови отчети на застрахователи СС 3:

– обхват, определения;
– правила за текущо отчитане;
– годишен финансов отчет, баланс;
– отчет за приходи и разходи, паричен поток, собствен капитал, застрахователни резерви;
– оповестяване;

 • Представяне на финансови отчети на пенсионно осигурително дружество и пенсионен фонд СС 26:

– Обхват и определения;
– Пенсионно осигурително дружество;
– Пенсионен фонд;
– Финансови отчети;

9. Отчитане на външно търговски сделки:

 • Международна сделка за покупко – продажба;
 • Класификация на външно- икономическите операции;
 • Посреднически, реекспортни и компесационни операции;

10. Компютърно обучение:

 • Автоматизиране на счетоводната дейност;
 • Счетоводен софтуер. Общи принципи на работа. Въвеждане на индивидуален сметкоплан;
 • Организация на аналитичността. Проверка на сметкоплана. Операции по ДДС и без ДДС;
 • Екранни операции. Създаване на албум на документа;
 • Отчет на приходите и разходите;
 • Автоматизация на информационните нужди на фирмата;
 • Пласмент и фактуриране. Парични потоци;
 • Дневници по ДДС;
 • Кадри – персонал;
 • Заплати;

11. Бизнес комуникации


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс

[Total: 1    Average: 5/5]