Курс за социална работа с деца и семейства

Наименование на професионалното направление и код: Социална работаи консултиране, код №762

Наименование на професията и код: Сътрудник социални дейности, код № 762020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Социална работа с деца и семейства в риск, код: № 7620201

Степен на професионална квалификация: III-та степен

Изисквания за записване: Основно и по-високо образование

Срок на обучение: 56 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 140 часа

Брой часове по практика: 160 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
140 часа
160 часа
1. Обща задължителна професионална подготовка
75
35
40
2. Отраслова задължителна професионална подготовка за професията
75
35
40
3. Специфична за професията задължителна професионална подготовка
75
35
40
4. Производствена практика 75 35 40

При обучението „Сътрудник социални дейности“ ще бъде включен материал, разделен на 4 основни части:

I. Обща задължителна професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Трудово-правни и икономически знания;
 • Комуникативни умения, делово общуване, работа в екип, организация на работното време и работното място;
 • Информационни техники и технологии, ползване на приложни програми продукти;
 • Чуждоезикова комуникация и професионална терминология;

II. Отраслова задължителна професионална подготовка за професията – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Право. Социално законодателство;
 • Осигурително дело;
 • Демография и статистика;
 • Събиране и анализ на информацията. Социална оценка на ситуацията;
 • Социална политика;
 • Теория, методи и техники на социалната работа;
 • Бюджетиране, фондонабиране, дарителство;
 • Договаряне на социални услуги;
 • Обща педагогика;
 • Обща психология;
 • Социология;
 • Анатомия, физиология и хигиена;

III. Специфична за професията задължителна професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Специална и социална педагогика;
 • Възрастова и социална психология;
 • Социална работа с деца и семейства в риск;
 • Педагогическо общуване;
 • Организация и управление на специализираните институции за деца в риск;

IV. Производствена практика


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс

[Total: 4    Average: 4.2/5]