Сухо строителство

В курса за „Сухо строителство“ ще бъдете обучени относно това как работят материалите и инструментите, необходими за извършването на дейността, с която се занимавате професионално. Изготвената програма за курса е съобразена изцяло със стандартните поставени от НАПОО, относно организирането и провеждането на курса.

Ще бъдете запознати с най-новите и използвани практики в тази сфера. Обучението се осъществява онлайн, което ви дава свободата сами да определяте кога да учите. По този начин, обучението е гарантирано ефективно!

След вземането на всички часове, ще бъде организиран изпит от ЦПО Рубиес и преподавателя, отговарящ за вашата специалност. При успешно преминаване на всички изпити, ще получите документ за професионална квалификация.

Освен теоретични знания, в курс за „Сухо строителство“ е включена и практическа подготовка.

Наименование на професионалното направление и код: Строителство и геодезия, код №582

Наименование на професията и код: Строител – монтажник, код № 582040

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Сухо строителство, код: № 5820403

Степен на професионална квалификация: II-ва степен

Изисквания за записване: Минимум завършен клас от средно образование или завършено средно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
140 часа
160 часа
1. ЗБУТ
15
7
8
2. ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
15
7
8
3. ИКОНОМИКА
15
7
8
4. ЧУЖД ЕЗИК ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
15
7
8
5. КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
15
7
8
6. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
15
7
8
7. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8
8. СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО
15
7
8
9. ВиК НА СГРАДИ
15
7
8
10. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
15
7
8
11. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8
12. ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
15
7
8
13. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
15
7
8
14. ЗПП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА
15
7
8
15. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
15
7
8
16. ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО
15
7
8
17. ЛАБОРАНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
15
7
8

При обучението „Строител – монтажник“ ще бъде включен материал, разделен на 20 основни части:

I. ЗБУТ –  темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Здравословни и безопасни условия на труд -нормативни документи. Термини и определения;
 • Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни и опасни производствени фактори при различни трудови дейности;
 • Лични предпазни средства. Защитни приспособления (елементи, оборудване, предпазно устройство). Начини за обезопасяване. Средства за сигнализиране и маркировка;
 • Пожарна безопасност. Начини, средства, уреди за пожароизвестяване и пожарогасене;
 • Долекарска помощ. Превантивни мерки и предотвратяване на трудовия травматизъм. Оказване на първа помощ при различни видове травми – практическа работа;

II. Трудово и осигурително право – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Трудово право;
 • Осигурително право;

III. Икономика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Икономика на предприятието;

IV. Чужд език по специалността – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Използване на основни граматически категории и речников запас при осъществяване на кратка комуникация на съответния език според спецификата на професията;
 • Правилно разчитане и произнасяне на конкретни професионални понятия и термини;
 • Правилно писане на конкретни професионални понятия и термини;
 • Разчитане с помощта на речник на специфична за професията документация – непознат текст;

V. Компютърна грамотност и бизнес комуникации – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Първоначални познания за компютрите. Видове. Принципно устройство. Периферни устройства;
 • Операционни системи – DOS; WINDOWS. Основни понятия. Организация на информацията: Работа с програми, папки и файлове. Икони за бърз достъп;
 • Текстообработваща система WORD. Общи понятия Описание на работния екран. Създаване на документ. Работа с таблици в среда на WORD. Редактиране, форматиране, отпечатване;
 • Електронни таблици EXCEL. Структура на работния екран. Въвеждане на информация. Форматиране на работния лист. Съхраняване и отпечатване на документ;
 • Електронни комуникации. Работа с Интернет. Електронна поща;
 • Съвременна офис – техника;
 • Вербални комуникации. Технически средства -телефон, телефонен секретар мобилен телефон. Телефонен етикет;
 • Писмени комуникации. Класификация. Основни-правила при съставяне и оформяне на документи от общ характер /автобиография, молба, жалба, заявление, декларация, протокол, доклад/ и от стопански характер /писма, договори и др./;

VI. Строителни материали – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Основни свойства на строителните материали;
 • Видове естествени материали – дървени, скални;
 • Строителна керамика;
 • Свързващи вещества. Цимент – изпитване, свойства;
 • Строителни разтвори и бетони;
 • Черни и цветни материали. Класификация и приложение;
 • Изолационни материали;
 • Правила за транспорт и съхранение на строителните материали;
 • Стоманобетон;
 • Бояджийски материали и тапети, пластмаси. Изкуствени строителни материали;

VII. Технология на строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Основни понятия и принципи на технологията в строителното
 • производство;
 • Транспортни работи в строителството;
 • Земни работи в строителството;
 • Кофражни работи;
 • Зидарски работи;
 • Армировъчни работи;
 • Бетонови работи;
 • Стоманобетон;

VIII. Сградостроителство – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Видове сгради. Изкопни работи. Укрепване на изкопи;
 • Елементи на сградата;
 • Изолации. Изолации против влага, топлина и шум;

IX. В и К сгради – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Източници на вода. Водоснабдяване от самостоятелни
 • водоизточници и от уличната водопроводна мрежа;
 • Водоснабдяване на сгради;

X. Eл. инсталации – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Общи сведения;
 • Електроизмервателни апарати. Схеми на свързване;
 • Е л. материали. Изолационни материали;
 • Монтаж на електрически инсталации в сгради;
 • Осветителни тела. Видове. Монтаж на каси за разпределителни
 • табла на осветителни тела. Схеми;
 • Слаботокови инсталации в сгради. Захранване. Монтаж;
 • Асинхронни ел.двигатели. начин на свързване. Заземяване и
 • зануляване;

XI. Организация на строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Строителна линия. Шнурово скеле;
 • Организация на строителния обект и строителната площадка;
 • Календарен план. Мрежови графици;
 • Проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/;

XII. Приложима математика – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Мерни единици за измерване на дължина, площ, обем, маса, сила,
 • температура и др.;
 • Основни производствени единици. Международна измерителна система СИ;
 • Геометрични фигури. Характерни отсечки, параметри и лица. Задачи. Изчисляване ръчно и с калкулатор;
 • Геометрични тела. Обем на прости тела. Примерни задачи. Изчисляване ръчно и с калкулатор ;

XIII. Техническо чертане – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Техническо писане на шрифтове;
 • Видове формати. Видове линии;
 • Изобразяване на строителни материали;
 • Разрези;
 • Изгледи;
 • Мащаб. Видове мащаби;
 • Строителни планове. Означения в техническото чертане на кофражни работи;
 • Четене на кофражни планове;

XIV. Лаборант в строителството – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Строителни почви. Класификация и изпитвания;
 • Видове сондажни водонагнетателни и инжекционни работи;
 • Измервателни работи: измерване с рейка, отчитане показателите с часовник, водометър и помопометър. Регистриране на резултатите;
 • Класификация на строителните почви. Физични свойства;
 • Вземане на проби от почвата – нарушени и ненарушени. Съхраняване. Пренасяне в лабораторията.  Изследване на добавъчни материали за бетон и разтвори;
 • Глинести и праховидни отмиваеми частици. Съдържание на органични примеси в пясъците. Мярка за натрошаване. Водопопиваемост. Мразоустойчивост.  Изпитване на циментите;
 • Бетони. Изследване на бетона;
 • Изпитване на строителните разтвори;

XV. Избирателна професионална подготовка;


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс