Вътрешни ВИК мрежи

Наименование на професионалното направление и код: Курс за вътрешни ВиК мрежи

Наименование на професията и код: Монтажник на ВиК инсталации

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Монтажник на ВиК инсталации

Степен на професионална квалификация: I-ва степен

Изисквания за записване: Минимум завършен VI-ти клас от основно образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 150 часа

Брой часове по практика: 150 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
140 часа
160 часа
1. МОДУЛ 1: РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИНВЕНТАРНИ СРЕДСТВА, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИК
21
10
11
2. МОДУЛ 1: БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
21
10
11
3. МОДУЛ 1: СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА ВИК РАБОТИ
21
10
11
4. МОДУЛ 1: ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗТВОРИ И СМЕСИ
21
10
11
5. МОДУЛ 2: ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ
21
10
11
6. МОДУЛ 2: БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
21
10
11
7. МОДУЛ 2: ИНВЕНТАРНИ ПОСОБИЯ, ИНСТРУМЕНТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ
21
10
11
8. МОДУЛ 2: СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
21
10
11
9. МОДУЛ 2: МОНТАЖ НА СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
21
10
11
10. МОДУЛ 2: ПОВИШАВАНЕ НА НАПОРА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
21
10
11
11. МОДУЛ 2: ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ С ТОПЛА ВОДА
21
10
11
12. МОДУЛ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОБИ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
21
10
11
13. МОДУЛ 2: РЕМОНТ НА СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
21
10
11
14. МОДУЛ 2: ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ
21
10
11

При обучението „ Монтажник на ВиК инсталации“ ще бъде включен материал, разделен на 2 основни модула:

МОДУЛ 1

I. Ръчни инструменти, инвентарни средства, при изпълнение на ВиК:

 • Да познава всички ръчни инструменти за изпълнение на ВиК, тяхната конструкция, предназначение и начин на работа;
 • Да си служи професионално с ръчни инструменти и пособия;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на стоително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро -разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните и механизирани инструменти за изпълнение на ВиК;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ВиК;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Строителни материали и изделия за ВиК работи:

 • Да познава различните видове строителни материали и изделия за ВиК;
 • Да знае начините на складиране и съхранение на строителните материали и изделия, използвани при ВиК;

IV. Характеристика на строителните разтвори и смеси:

 • Да познава свързващите вещества и пълнителите за строителни разтвори и смеси;
 • Да може да приготвя ръчно обикновени варови, циментови и вароциментови разтвори;
 • Да познава и да приготвя съобразно упътванията фирмени разтвори и лепила;

МОДУЛ 2

I. Общотехнически знания:

 • Да познава основните елементи на сградите;
 • Да е запознат с основните видове сградни водопроводни мрежи;
 • Да разчита архитектурни чертежи и детайли;

II. Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност:

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вредни производствени фактори;
 • Да бъде запознат с общите изисквания при извършване на строително – монтажни работи;
 • Да знае мерките за безопасност при извършване на товаро – разтоварни работи;
 • Да бъде запознат с безопасното използване на ръчните и механизирани инсрументи за изпълнение на водопроводни работи;
 • Да знае правилните начини за организация на работното място;
 • Да знае предназначението и употребата на защитни облекла и приспособления;
 • Да познава средствата за сигнализиране на строителната площадка, осигуряващи безопасни условия на труд;
 • Да бъде наясно със специфичните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на водопроводни работи;
 • Да познава и умее да използва различните машини, средства, уреди и системи за гасене на пожар;

III. Инвентарни пособия, инструменти, машини и съоръжения при изпълнение на водопроводни работи:

 • Да знае различните видове повдигателни механизми – хаспели, кранове, лебедки;
 • Да познава механизираните инструменти / пробивна и закрепваща техника /, използвани при водопроводни работи;
 • Да подбира правилно и да може да си служи с ръчните и механизирани инструменти за водопроводни работи;

IV. Строителни материали и изделия:

 • Да познава различните видове тръби и фасонни части;
 • Да познава санитарната керамика и приложението й;
 • Да познава строителните материали за приготвяне на циментови, варови и варо – циментови разтвори;
 • Да познава скрепителните материали и лепила, използвани при водопроводен монтаж;

V. Монтаж на сградна водопроводна мрежа:

 • Да изпълнява сградни отклонения:
 • Да изпълнява водомерни възли. Да може да проверява изправността на водомерите и да ги монтира;
 • Да знае изискванията за противопожарни сградни водопроводни мрежи;
 • Да изпълнява противопожарни водопроводни мрежи в сградите;
 • Да извършва подготвителни работи за монтиране на вътрешен водопровод;
 • Да монтира арматури;

VI. Повишаване напора на вътрешна водопроводна мрежа:

 • Да извършва монтаж на помпи;
 • Да изпълнява монтаж на резервоари;

VII. Водоснабдяване на сградите с топла вода:

 • Да знае изискванията за местна и централна отоплителна системи;
 • Да изпълнява монтаж на водопроводна система за топла вода;

VIII. Изпълнение на проби и пускане в експлоатация на водопроводната мрежа;

IX. Ремонт на сградна водопроводна мрежа:

 • Да може да извършва ремонт и отстраняване на арматурите;
 • Да отстранява дефекти по водоснабдителната система;
 • Да извършва частична подмяна и цялостен ремонт на тръбите;

X. Приемане и измерване на водопроводни работи;


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс