Курс за зеленчукопроизводители

За да можете успешно да работите в сферата на Зеленчукопроизводството е необходимо да притежавате набор от знания и умения. Необходимо е да имате познания относно основите на замеделието и основните закони, свързани с него. Факторите за живота на растенията, както и на добива на селскостопанската енергетика, финансите и финансовата политика, аграрното и данъчно право е част от теоретичният материал, с който трябва да сте добре запознати. Необходимо е притежаването на знания и относно световното стопанство, анализът на стопанската дейност и механизацията на земеделието, видове болести по различните култури, хранене и торене на растения, видове подхранващи торове, отглеждане на зеленчуци и характеристиката и технологията на зеленчуковите култури. Уроци относно този теоретичен материал също са включени в професионалният курс за Зеленчукопроизводство.

Разбира се, в програмата на курса е заложена и практическа подготовка, свързана със съставянето на ротационни таблици, уплътняване на сеитбообръщението с междинни култури, разработване на технологичен план за обработка на почвата в дадено сеитбообръщение, планирането на основните разходи по отглеждането на културите, изчисляването на посевните норми, работата с хербицидите и още много други.

Практическата подготовка е важна и неизменна част от курса по Зеленчукопроизводство и ще ви помогне да се справяте успешно след като започнете да се занимавате сами, професионално с тази дейност.

При успешно завършване на курса ще получите и документ за професионална квалификация.

Наименование на професионалното направление и код: Селско стопанство, код №621

Наименование на професията и код: Техник-растениевъд, код № 621010

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Зеленчукопроизводство, код: № 6210102

Степен на професионална квалификация: III-ва степен

Изисквания за записване: Средно и по-високо образование

Срок на обучение: 38 дни

Общ брой часове: 300 часа

Брой часове по теория: 148 часа

Брой часове по практика: 152 часа

Форма на обучение: онлайн

Организационна форма: квалификационен курс

УЧЕБЕН ПЛАН

Съдържание Бр. часове Теория Практика
Общо за професията:
300 часа
148 часа
152 часа
1. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
75
37
38
2. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, ЕДИННА ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ ОТ ОТРАСЪЛА
75
37
38
3. СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯ“ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО“
75
37
38
4. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА /ОРГАНИЗИРАНА ОТ ЦЕНТЪРА/ 75 37 38

При обучението „Техник-растениевъд“ ще бъде включен материал, разделен на 4 основни части:

І. Обща задължителна професионална подготовка – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Делово общуване;
 • Трудово право;
 • Работа с персонален компютър;
 • Английски език;

ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от отрасъла – темите, които ще бъдат разгледани в тази част са:

 • Микроикономика;
 • Земеделска икономика;
 • Селскостопанска енергетика;
 • Основи на земеделието;
 • Право /Аграрно, Търговско и Данъчно/;
 • Маркетинг;
 • Селскостопански машини;
 • Финанси и финансова политика;
 • Теория на счетоводството;
 • Световно стопанство и международна търговия;
 • Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата;
 • Аграрна политика;
 • Регионална икономика;
 • Бизнес статистика;
 • Растителна защита и торене;
 • Пазари, борси и тържища;
 • Организация и управление на селскостопан. производство;
 • Съхранение и преработка на селскостопански продукти;
 • Анализ на стопанската дейност;

ІІІ. Специфична за професия ”Техник-растениевъд”,задължителна професионална подготовка за специалност ”Зеленчукопроизводство.”

ІV . Производствена практика /организирана от Центъра/


Обучението се осъществява онлайн, посредством нашата платформа за обучение.

 

Записване за курс